Bạn cần cắt hoàn tất Voucher ở cấp độ thấp trước khi mở khóa và cắt tiếp Voucher ở cấp độ cao hơn.