Để được tính là đã nhờ cắt thành công, người mà bạn nhờ phải:
- Chưa từng giúp bạn trước đây.
- Chưa vượt giới hạn có thể giúp tối đa 5 người/ngày.
- Người được nhờ phải bấm vào link bạn gửi và vào cắt giá giúp bạn thì mới được tính là thành công.