Số lượng thẻ trả trước di động tối đa khách hàng có thể mua là 5 thẻ cho mỗi giao dịch.