Việc tài khoản không sử dụng được khuyến mãi do hệ thống bảo mật ghi nhận tài khoản của bạn có dấu hiệu không an toàn nhằm tránh các trường hợp gian lận hoặc đầu cơ quà khuyến mãi. Bạn vui lòng thanh toán hóa đơn không lựa chọn khuyến mãi nhé.