Nếu bạn chuyển tiền để nạp game nhưng chưa nhận được dịch vụ, bạn hãy liên hệ với người nhận tiền hoặc nhà phát hành game của bạn để kiểm tra và hỗ trợ.