Có 2 cách:
1. Thực hiện nhiệm vụ để săn Tim
2. Mua Tim trong cửa hàng bằng Xu Tích Lũy
Tùy loại cô hồn mà sẽ cần 1 lượng tim khác nhau để vào chiến. Mỗi cô hồn sẽ được chiến 3 lần.