Mỗi hộp nhiệm vụ chỉ được thực hiện và nhận quà một lần. Khi bạn hoàn thành một nhiệm vụ và nhận quà của nhiệm vụ đó thì sẽ không thực hiện lại được nữa.