Bạn cần hoàn thành đủ 3 giao dịch thanh toán tương ứng với nhiệm vụ của chương trình để tích lũy đủ 30.000đ và nhận vào Ví. 
Khi tiền tích lũy chưa đạt 30.000đ thì số tiền chưa được chuyển vào Ví