Dùng để đổi loại giao dịch thanh toán bạn mong muốn. Chỉ cần thanh toán đủ 3 giao dịch bất kỳ trong danh sách là bạn hoàn thành được nhiệm vụ.