ZaloPay chưa hỗ trợ cho vay hoặc tạm ứng thanh toán. Bạn hãy liên kết thẻ có đủ số dư hoặc nhờ bạn bè, người thân chuyển tiền đến ví của bạn để thanh toán.