- Nhận lượt chơi miễn phí mỗi 3 tiếng 

- Chia sẻ chương trình với bạn bè 

- Dùng Xu tích lũy đổi lượt chơi