- Thanh toán từ 10.000đ bằng ZaloPay 

- Hoàn thành nhiệm vụ trong chương trình “Tích Xu Đổi Quà”