Để được kiểm tra nhanh chóng, bạn hãy cung cấp các thông tin sau:
- Mã đơn hàng
- Mã giao dịch thanh toán trùng