Bạn cần điều khiển Toro chạm được hộp quà cuối mỗi chặng đúng số lần quy định để chiến thắng và nhận được tiền mặt lên tới 100.000đ.