Liên kết ngân hàng của bạn không thành công do do số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu trên ZaloPay không trùng khớp với thông tin đăng ký tại ngân hàng.


Bạn vui lòng cập nhật thông tin giấy tờ ở ZaloPay và ngân hàng trùng nhau để tiếp tục sử dụng (ZaloPay khuyến khích bạn đồng bộ về loại giấy tờ mới nhất; nếu ZaloPay đang được định danh bằng giấy tờ cũ, bạn vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ mới và nêu rõ cần cập nhật giấy tờ định danh để được hỗ trợ).