Thao tác liên kết ngân hàng của bạn không thành công do thẻ/tài khoản ngân hàng đó đang liên kết với một ví ZaloPay khác. Bạn vui lòng kiểm tra lại các tài khoản ZaloPay bạn từng dùng xem có tài khoản nào đang liên kết với thẻ/tài khoản trên hay không.

Hiện tại, mỗi thẻ/tài khoản ngân hàng chỉ có thể liên kết với một ví ZaloPay tại một thời điểm. Bạn cần huỷ liên kết ngân hàng với ví cũ trước, sau đó liên kết lại trên ví ZaloPay mới.
- Nếu bạn đăng nhập được vào ví cũ nhưng không thể huỷ liên kết thẻ, bạn vui lòng:
  • Định danh tài khoản ví cũ (bỏ qua nếu đã thực hiện) 
  • Gửi yêu cầu hỗ trợ từ tài khoản ví đó, cung cấp họ tên và nêu rõ yêu cầu cần huỷ liên kết thẻ. ZaloPay sẽ ghi nhận và hỗ trợ bạn huỷ liên kết thẻ.
- Nếu không đăng nhập được ví ZaloPay cũ, bạn vui lòng báo lại tình trạng của bạn để ZaloPay hỗ trợ tiếp tục.