Liên kết ngân hàng của bạn không thành công do thẻ/ tài khoản chưa được đăng ký dịch vụ SMS Banking tại ngân hàng. Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp ngân hàng để đăng ký dịch vụ SMS Banking nếu thẻ/ tài khoản chưa đăng ký dịch vụ này, sau đó bạn có thể thực hiện lại giao dịch giúp ZaloPay nhé.