Thao tác liên kết tài khoản của bạn không thành công do ngân hàng phản hồi số tài khoản/ số thẻ bạn nhập không chính xác. Bạn vui lòng kiểm tra lại số tài khoản/ số thẻ.