Thao tác liên kết thẻ của bạn không thành công do hệ thống ngân hàng ghi nhận thẻ/ tài khoản ngân hàng của bạn đã được liên kết với 1 ví ZaloPay trước đó.

Bạn vui lòng kiểm tra thẻ trên đang được liên kết với tài khoản ZaloPay nào, sau đó huỷ liên kết thẻ với tài khoản cũ và thực hiện liên kết lại với tài khoản mới mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Trường hợp bạn không thấy thẻ đang liên kết với một tài khoản ZaloPay nào khác nhưng hiện tại liên kết không thành công, xin vui lòng cung cấp một số thông tin sau để chúng tôi kiểm tra và hỗ trợ nhé:
- 6 số đầu và 4 số cuối thẻ
- Số tài khoản
- Tên chủ tài khoản
- Số điện thoại đăng ký với ngân hàng
- Số CMND chủ thẻ