Thao tác liên kết thẻ của bạn không thành công do ngân hàng phản hồi số dư trong tài khoản ngân hàng của bạn không đủ. Ngân hàng quy định để liên kết thẻ thành công thì tài khoản ngân hàng cần có số dư tối thiểu 50.000 – 100.000 VND. Vui lòng nạp thêm tiền hoặc gọi hotline ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ.