Giao dịch của bạn không thành công do một trong các nguyên nhân sau:
  • Thời gian hết hạn của thẻ chưa chính xác. Vui lòng tìm và chọn đúng tháng, năm in trên thẻ ngân hàng của bạn.
  • Thẻ đã hết hạn sử dụng. Vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để cấp thẻ mới, sau đó thực hiện lại giao dịch khác nhé.