Liên kết ngân hàng của bạn không thành công do một trong các nguyên nhân sau:
- Số thẻ, tên chủ thẻ, ngày phát hành thẻ v.v. không đúng
- Thẻ chưa đăng ký giao dịch Internet/ dịch vụ thanh toán trực tuyến. 

Để liên kết thành công, bạn thử các cách sau:
- Kiểm tra và nhập đúng thông tin: Tên chủ thẻ, thời gian phát hành thẻ
- Nếu thẻ chưa đăng ký giao dịch Internet/ dịch vụ thanh toán trực tuyến, bạn có thể bật trên ứng dụng E-Mobile Banking của Agribank và liên kết lại. Bạn xem hướng dẫn theo video tại đây.