Bạn cần tiến hành đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến trong ứng dụng mobile banking hoặc tại ATM. Xem video Hướng dẫn đăng ký thanh toán trực tuyến qua Agribank Mobile Banking tại đây

Trong trường hợp bạn vừa thay đổi thẻ từ sang thẻ chip, vui lòng hủy liên kết thẻ cũ và liên kết thẻ mới, đồng thời đăng ký thanh toán trực tuyến cho thẻ mới để thực hiện thành công giao dịch.