Thao tác liên kết thẻ của bạn không thành công do ngân hàng phản hồi số thẻ bạn nhập không chính xác. Bạn vui lòng kiểm tra lại số thẻ

Số thẻ là dãy số gồm 16-19 số in trên mặt trước thẻ và bắt đầu bằng 970418