Liên kết ngân hàng của bạn không thành công do số điện thoại đăng ký ZaloPay không trùng với số điện thoại bạn đã đăng ký ở ngân hàng.


  • Nguyên nhân:


Số điện thoại đăng ký ZaloPay khác với Số điện thoại đăng ký giao dịch internet của thẻ.


  • Hướng xử lý:

Để có thể liên kết ngân hàng vào ZaloPay, bạn vui lòng ra quầy giao dịch ngân hàng Agribank đổi số điện thoại đăng ký giao dịch internet của thẻ  trùng với số điện thoại đăng ký ví điện tử ZaloPay.

Lưu ý:

Nếu ở ngân hàng bạn đang lưu trữ nhiều thông tin số điện thọai  do số điện thoại nhận OTP thể khác số điện thoại bạn sử dụng dịch vụ báo tin nhắn hoặc Emobilebanking để chuyển khoản. Bạn cần liên hệ ngân hàng để kiểm tra số điện thoại bạn sử dụng để đăng ký giao dịch internet của thẻ là số nào. Sau đó bạn hãy thực hiện thay đổi số điện thoại đăng ký giao dịch internet của thẻ trùng với số điện thoại đăng ký ZaloPay.


Nếu bạn không thể đổi số điện thoại tại ngân hàng, bạn có thể sử dụng tính năng đổi số điện thoại của ví ZaloPay theo hướng dẫn tại đây.